เพื่อนงาน
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | บอร์ดคนหางาน | "โฆษณาย่อย"ลงประกาศฟรี |
สมัครสมาชิก | ต้องการลงโฆษณา | การชำระเงิน |ติดต่อทีมงาน
หาคน | หางาน | งานราชการ
 
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
 
ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
หางาน หาคน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 239 คน
เงินเดือน 18000 บาท
ประกาศเมื่อ 12 พ.ค. 2565
สนใจลงโฆษณา คลิกที่นี่
 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร
 ลักษณะงาน :
 ตำแหน่งนิติกร
 
 อัตรา :
  2 อัตรา
 
 เงินเดือน :
 18000 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
 
 
 วิธีการสมัครงาน :
 ส่งใบสมัครทางอีเมล์
 
รายละเอียด

ระกาศสัตวแพทยสภา

   ที่  ๑๙  / ๒๕๖๕

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร

------------------------------------------------

         

                    เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕   เป็นจำนวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงานอันส่งผลให้การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันปราบปราม เพื่อลดจำนวนผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕   
สัตวแพทยสภา ในฐานะองค์กรสภาวิชาชีพการ     สัตวแพทย์ของประเทศไทย จะดำเนินการจัดตั้งโครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  สัตวแพทยสภาจึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร จำนวน ๒ อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.     คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๑.๑ จบวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (หากประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย ๓ ปี ขึ้นไป จะ          

                    ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

          ๑.๒ ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา

          ๑.๓ มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

                    วิชาชีพการสัตวแพทย์

          ๑.๔ มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งอย่างน้อย ๓ ปี

                 ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ๑.๕ สามารถปฏิบัติงานที่สัตวแพทยสภาได้เต็มเวลา

 

๒.    อัตราเงินเดือน

๑๘,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ .-  บาท  พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร

(ในช่วงทดลองการปฏิบัติงาน ๔  เดือน  จะได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท)

 

๓.    หน้าที่ของนิติกร

     ๓. ดูแลและรวบรวมเรื่องร้องเรียน ข้อกฎหมายต่าง  ทั้งหมดของสัตวแพทยสภา

     ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย

     ๓. ติดตาม ประมวลผลการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและข้อร้องเรียนของสัตวแพทยสภา

 

-๒-

     . ทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลให้สัตวแพทยสภาพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

     ๓.๕ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์

๓.๖ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

          ๔. การรับสมัคร

                   ผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.vetcouncil.or.th   และยื่นใบสมัคร  พร้อมประวัติการทำงานและเอกสารแนะนำตนเองได้ที่ E-mail : vetcouncil@dld.go.th   ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ถึงวันพุธที่ ๘   มิถุนายน    ๒๕๖๕  โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้

๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน   จำนวน ๒ รูป

๔.๒  สำเนาใบปริญญาบัตร

๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

๔.๔  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

๔.๕  หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสใบรับรองการผ่านงาน     เป็นต้น

                  

          ๕. วิธีการคัดเลือก

                   ๕.๑  โดยการทำแบบทดสอบของสัตวแพทยสภา (เฉพาะตำแหน่งงานนิติกร) ในวันศุกร์ที่  ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๕   ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐  ๑๒.๐๐ น. และ

( ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบรอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร  ในวันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน   ๒๕๖๕  เวลา ๑๒.๐๐ น. )  หากมีรายชื่อผ่านการทดสอบตามข้อ ๕.๑  จึงจะเข้ารับการสัมภาษณ์

๕.๒  สัมภาษณ์ด้วยวิธีออนไลน์  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  ในวันอังคารที่  ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕   ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐  ๑๒.๐๐ น.       

 

          ๖. การประกาศผลการคัดเลือก

                   สัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร  ในวันพุธที่ ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป   ผ่านทางเว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

 

              ประกาศ ณ วันที่  ๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๕

 

 

                                                                                         (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ   รักความสุข)

                          นายกสัตวแพทยสภา

ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :  สัตวแพทยสภา
 ที่อยู่ :  www.vetcouncil.or.th จังหวัด นนทบุรี
 
ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เพื่อนงาน ได้ที่ 081-6221890 แฟกซ์ 0-2906-5126
ที่อยู่ 36/201 ซอยเลียบคลองสอง30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Copyright © 2014 เพื่อนงาน All right reserved | Design By ScriptWeb2U