เพื่อนงาน
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | บอร์ดคนหางาน | "โฆษณาย่อย"ลงประกาศฟรี |
สมัครสมาชิก | ต้องการลงโฆษณา | การชำระเงิน |ติดต่อทีมงาน
หาคน | หางาน | งานราชการ
 
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
 
ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
หางาน หาคน
เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 2048 คน
เงินเดือน 20000 บาท
ประกาศเมื่อ 15 ต.ค. 2561
สนใจลงโฆษณา คลิกที่นี่
 
เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 ลักษณะงาน :
 ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ( โครงการคืนครูให้โรงเรียน)
 
 อัตรา :
  1 อัตรา
 
 เงินเดือน :
 20000 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3ขึ้นไป หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
 60
 
 วิธีการสมัครงาน :
 สมัครด้วยตนเอง
 
รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง  ธุรการโรงเรียน ( โครงการคืนครูให้โรงเรียน)

..........................................................................................

        ด้วยโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการคืนครูให้นักเรียน  ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียดดังนี้

        ๑.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

          ๑.๑. พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล  ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

          ๑.๒. อัตราเงินเดือน  ,๐๐๐  ต่อเดือน  จำนวน    อัตรา

          ๑.๓. ระยะเวลาการจ้าง  

        ๒. ชอบข่ายหน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

          .๑ งานธุรการ  งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ AMSS++

                  ๒.๒  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บรักษาดูแล  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                  ๒.๓.งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน  ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ  ICT

                  ๒.๔ งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

                  ๒.๕ งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   ๓.๑. คุณสมบัติทั่วไป

                                (๑) มีสัญชาติไทย

                                (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                                (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                                (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

                                (๕)  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

                                (๖)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                                (๗)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                (๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                (๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

                                (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น

                                (๑๒)  ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

                                (๑๓)  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรหรือวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน  หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

                  ๓.๒.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                                (๑)  มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

                                (๒) มีความรู้  ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ  ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของตำแหน่ง

                                (๓)  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

                ๔.วัน  เวลา  สถานที่  ที่รับสมัคร

                                ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านท่าเดื่อระหว่างวันที่    ๒๒  -  ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐  น – ๑๕.๓๐  น.

                ๕.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

                                ๕.๑.รูปถ่ายหน้าตรง  แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ  ขนาด     นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน     เดือน  จำนวน     รูป

                                ๕.๒.สำเนาหลักฐานการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน   จำนวนอย่างละ    ชุด  ที่แสดงว่าเป็นผู้วุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครในข้อ  ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือกฎหมาย กฎ” หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์หากปรากฏภายหลังว่าสมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สมัคร

                                ๕.๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ    ชุด

                                ๕.๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการเปลื่ยนชื่อ  -  สกุล (กรณีชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน )   จำนวน    ชุด

                                ๕.๕ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน    เดือน

                                ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรอง สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับหลักฐานทุกฉบับ

                ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโดยเรียงลำดับตามใบสมัครที่ยื่นสมัคร  ภายในวันที่  ๒๙   ตุลาคม  ๒๕๖๑  ติดประกาศ    โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ   และทาง Facebook-โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 

                ๗. วิธีการคัดเลือก

                                โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ จะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๕๐  คะแนน   สอบภาคปฏิบัติ   ๕๐  คะแนน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)    ๕๐ คะแนน  รวม   ๑๐๐   คะแนน

                ๘. วัน  เวลา  สถานที่  สอบคัดเลือก

                                โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ  จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่      ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ. โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

                ๙. เกณฑ์การตัดสิน

                                ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐

                ๑๐. การประกาศผลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

                                ๑๐.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ติดตามประกาศ    โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ  และทาง Facebook-โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ    โดยประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปน้อย ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนสอบ(สอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ)ที่มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนสอบ (สอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ)เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

                                ๑๐.๒.บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน    ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี

                                ๑๐.๓.ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

                                                (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง

                                                (๒)ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

                                                (๓)ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง

                                                (๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

                                                (๕)มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันกันครั้งใหม่แล้ว

                                                (๖)เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี

 

 

                ๑๑.การทำสัญญา

                                จะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วเท่านั้น

                ๑๒.เงื่อนไขการจ้าง

                                ๑๒.๑เป็นการจ้างไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานสภาพเป็นลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดตามลำดับ

                                ๑๒.๒.ไม่มีการเลื่อนอัตราค่าจ้าง

                                ๑๒.๓หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสมารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรอให้ครบสัญญาจ้าง

   &

ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :  ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ( โครงการคืนครูให้โรงเรียน)
 ที่อยู่ :  11 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เพื่อนงาน ได้ที่ 081-6221890 แฟกซ์ 0-2906-5126
ที่อยู่ 36/201 ซอยเลียบคลองสอง30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
Copyright © 2014 เพื่อนงาน All right reserved | Design By ScriptWeb2U